Nolikums

Spēkā no 2014. gada 25. decembra. 
I VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA:
Tiešsaistes veikals zapachdomu.pl, adrese: zapachdomu.pl, īpašnieks: Lasecki i spółka Sp. z o.o., juridiskā adrese: ul. Krótka 5, 32-031 Mogilany, Polija, ierakstīts Krakovas Centra Rajona tiesas uzņēmumu reģistrā Krakovā, Valsts tiesas reģistra XI Komercnodaļa, ar numuru KRS 000037769 un pamatkapitālu 50 000 PLN pilnībā apmaksātu, nodokļu maksātāja numurs: (NIP) 9442231391, numurs galvenajā uzņēmējdarbības veidu sarakstā (Regon): 121454316.
II DEFINĪCIJAS:
Nolikuma saturā izmantoto terminu skaidrojums: 
Veikals - tiešsaistes veikals, kas darbojas ar adresi http://www.kringle.pl/ua/lt/lv/by un ar kura starpniecību tiek tirgoti piedāvājuma klāstā pieejamie produkti;
Pārdošanas līgums - līgums, kuru uzņēmums Lasecki i spółka Sp. z o.o. noslēdz ar tiešsaistes veikala klientu šī Nolikuma noteiktajā kārtībā;
Piegāde – Klienta pasūtītās preces piegādāšana jeb pakalpojuma sniegšana no Lasecki i Spółka SP. z o.o. puses, balstoties uz Pārdošanas līguma nosacījumiem. Piegādi iespējams realizēt, izmantojot Pārdevēja personīgo transportu vai izmantojot cita piegādātāja pakalpojumus (kurjerpasts, Polijas Pasts vai cits Lasecki i Spółka Sp. z o. o. partneris); Parole - Klienta izvēlēta, vismaz piecu zīmju secība, ko, pasūtījuma noformēšanas laikā tiešsaistes veikalā, nepieciešams ievadīt kopā ar lietotājvārdu;
Klients - jebkura persona, kas ir tiesībspēja un ir reģistrējusies un apmeklē veikala tīmekļa vietni ar mērķi iegādāties preces tiešsaistes veikalā;
Patērētājs – Klients, kas ir fiziska persona un ar uzņēmēju veic tiesisku darījumu, kas tiešā veidā nav saistīta ar šīs personas uzņēmējdarbību vai profesionālo darbību.
Uzņēmējs – Klients, kas veic uzņēmējdarbību Regulas par brīvu uzņēmējdarbību (2004. gada 2. jūlijs) izpratnē (vienots teksts: OV/2010 Nr. 220 poz. 1447 ar turpmākajiem grozījumiem)
Lietotājvārds - Klienta noteikts, individuāls apzīmējums, kas sastāv no ne vairāk kā trīsdesmit zīmēm un kuru nepieciešams ievadīt kopā ar lietotājvārdu pasūtījuma noformēšanas brīdī tiešsaistes veikalā; ,
Nolikums - šis Tiešsaistes veikala Nolikums;
Reģistrācija - Tīmekļa vietnē pieejama, Klienta aizpildīta reģistrācijas veidlapa, norādot nepieciešamos personas datus, Lietotājvārdu un Paroli; 
Lasecki Sp. z o.o. partneris - Pārdošanas punkts, kas atrodams Lasecki i spółka Sp. z o.o. tirdzniecības partneru sarakstā;
Pārdevējs - Lasecki i spółka Sp. z o.o., juridiskā adrese ul. Krótka 5, 32-031 Mogilany, Polija, ierakstīts Krakovas Centra Rajona tiesas uzņēmumu reģistrā Krakovā, Valsts tiesas reģistra XI Komercnodaļa, ar numuru KRS 000037769 un pamatkapitālu 50 000 PLN pilnībā apmaksātu, nodokļu maksātāja numurs (NIP) 9442231391, numurs galvenajā uzņēmējdarbības veidu sarakstā (Regon) 121454316.
Pastāvīgais klients - Klients, kurš veic pirkumus Tiešsaistes veikalā vismaz divas reizes mēnesī;  
Klienta Konts – vieta, kas pieejama Veikala Klientiem pēc e-pasta un paroles ievadīšanas, kur iespējams, citu starpā, pasūtīt preci, sekot līdzi pasūtījuma realizācijai, labot un mainīt personas datus, u.tml. 
Tīmekļa vietne - Lasecki i spółka Sp. z o.o. mājas lapa ar tīkla adresi kringle.pl/ua/lt/lv/by;
Personīgais transports - Klientam piegādātā nopirktā prece, izmantojot Pārdevēja darbinieka starpniecību;
III PAKALPOJUMA PRIEKŠMETS UN GALVENĀS IEZĪMES 
1. Pārdevējs pārdod preces, izmantojot tiešsaistes veikalu Kringle Candle.
2. Pamatojoties uz šo Nolikumu, elektroniskā veidā sniegtie pakalpojumi ļauj izmantot tiešsaistes veikalu Kringle Candle, lai noslēgtu un realizētu pārdošanas līgumu. 
3. Pakalpojuma priekšmets ir sveces, kosmētikas, aromatizētāji, aromātu lampas, lampu aksesuāri un pamatnes. Pārdevēja pienākums ir piegādāt preci bez defektiem. 
4. Līgums par pakalpojumu sniegšanu elektroniskā veidā tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku.  
5. VI punktā noteiktā kārtībā, pasūtījumus iespējams noformēt pēc reģistrācijas. Reģistrācijas laikā tiek izveidots Klienta Konts. 
6. Pēc reģistrācijas, Klientam ir tiesības veikt Pasūtījumu, pieslēdzoties savam Klienta Kontam, ievadot e-pastu un paroli.
7. Pasūtījumi tiek realizēti Polijas, Lietuvas, Latvijas, Ukrainas un Baltkrievijas teritorijā.  
8. Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atteikties no līguma par pakalpojumu sniegšanu elektroniskā veidā.  
9. Pārdevējam ir tiesības lauzt līgumu par pakalpojumu sniegšanu elektroniskā veidā, ja Klients nav izrādījis interesi par tiešsaistes Veikalu, t.i., nav noformējis pasūtījumus vai pieslēdzies savam Klienta Kontam 2 gadu laikā no pēdējās aktivitātes brīža. 
10. Ja kāda no pusēm lauž līgumu vai tas tiek izbeigts pēc abpusējas vienošanās, vienlaicīgi Klientam tiek bloķēta arī piekļuve Klienta Kontam un Konts tiek dzēsts. 
11. Pārdevējam ir tiesības lauzt līgumu par pakalpojumu sniegšanu elektroniskā veidā, ja: 
a. reģistrācijas mērķis vai pakalpojumu izmantošanas veids acīmredzami neatbilst Veikala funkcionēšanas noteikumiem un mērķiem,
b. Klienta darbība ir pretrunā ar piemērojamām tiesību normām, rosina uz vardarbību vai izdara noziegumu, kā arī, ja tiek pārkāptas trešo personu tiesības,
c. saņemts oficiāls paziņojums par nelikumīgi sniegtiem datiem vai ar tiem saistītām darbībām,
d. saņemts ticams ziņojums par nelikumīgi sniegtiem datiem vai ar tiem saistītu darbību un Klientam iepriekš paziņots par nodomu liegt piekļuvi Klienta Kontam,
e. Klients atļaujas pārsūtīt neapstiprinātu, komerciālu informāciju,
f. Klients klajā un sistemātiskā veidā pārkāpj Nolikuma noteikumus,
g. Klienta norādītie adreses dati rada pamatotas aizdomas par to pareizību vai atbilstību patiesībai, un šīs aizdomas nav izdevies kliedēt telefonisku pārrunu vai e-pasta korespondences ceļā.
12. Ar objektīvi pamatotām šaubām, kas minētas11. punktā augstāk, jāsaprot, pirmkārt, neesošas pilsētas norādīšana, neesošas ielas nosaukuma norādīšana šajā pilsētā, fiktīvu datu norādīšana ailē ar saņēmēja nosaukumu (piem., pasaku tēls). 
13. Pārdevēja iesniegtais atteikuma pieteikums par pakalpojumu sniegšanu elektroniskā veidā, tiks nosūtīts uz Klienta Kontā norādīto e-pasta adresi. Līguma par pakalpojumu sniegšanu elektroniskā veidā izbeigšanas rezultātā neatgriezeniski tiek dzēsts Klienta Konts.
14. Klienta atteikuma pieteikumu par pakalpojumu sniegšanu elektroniskā veidā iespējams iesniegt, nosūtot tā saturu uz e-pastu, kas norādīts kontakta informācijā atsevišķā tiešsaistes Veikala sadaļā vai dzēšot Klienta Kontu. 
15. Ja Līguma izbeigšanas ierosinātājs ir Pārdevējs, atkārtota reģistrēšanās iespējama tikai pēc Pārdevēja piekrišanas saņemšanas.
16. Līguma par pakalpojumu sniegšanu elektroniskā veidā laušana vai izbeigšana, ar abu pušu piekrišanu, neietekmē jau noslēgto Pārdošanas Līgumu izpildi, ja vien puses nav vienojušās citādāk. 
17. Līguma izbeigšanas termiņš 9. un 11. punktā norādītajos gadījumos ir 14 dienas.
IV KOMUNIKĀCIJA AR PATĒRĒTĀJU
1. Pārdevēja juridiskā adrese: ul. Krótka 5, Mogilany, pasta indekss 32-031, Polija.
2. Klients var sazināties ar Pārdevēju elektroniski, izmantojot pasta pakalpojumus vai zvanot uz infolīnijas tālruni (Tiešsaistes veikala klientu apkalpošanas nodaļa)
3. Reklamāciju iespējams iesniegt elektroniski, rakstot uz adresi
4. Pārdevēja kontaktinformācija pieejama tīmekļa vietnē
V APRĪKOJUMA PRASĪBAS:
1. Lai iegādātos preci tiešsaistes veikalā, Klienta rīcībā jābūt sekojošam aprīkojumam:  
Interneta tīklam pievienots dators.
Interneta savienojums (ieteicama platjoslas piekļuve).
Interneta pārlūks, kas ir saderīgs ar MS Internet Explorer 7.0, Firefox 3, Opera 9 vai jaunāku versiju ar uzstādītu JavaScript.
Derīga elektroniskā pasta adrese (e-pasts).
2. Klients var piekrist sīkfailu izmantošanai. Detalizētu informāciju par uzglabāšanu un piekļuvi, izmantojot sīkfailus, kā arī iespēju noteikt sīkfailus saturošās informācijas uzglabāšanas un piekļuves noteikumus, izmantojot programmatūru, kas tiek instalēta Klienta izmantotajā telekomunikāciju gala ierīcē vai pakalpojuma konfigurācijā, iespējams atrast sadaļā Privātuma politika.
VI PASŪTĪJUMS:
1. Preču izvietošana Tiešsaistes Veikalā nozīmē, ka iespējams veikt pasūtījumu. Pasūtījuma noformēšana, Civilkodeksa izpratnē, ir piedāvājums, kādu Pārdevējam izsaka Klients. Pēc pasūtījuma noformēšanas, Pārdevējs nekavējoties uzsāk realizāciju, saskaņā ar šī Nolikuma noteikumiem.
2. Pasūtījumu iespējams iesniegt 24 stundas visu diennakti un visa gada garumā. Pārdevējs patur tiesības apturēt pasūtījuma realizāciju, likumā noteiktajās brīvdienās un svētku dienās. Informācija par pasūtījuma realizācijas apturēšanu tiks publicēta tīmekļa vietnē.
3. Pēc preces izvēles Tiešsaistes Veikalā, Klients to ievieto virtuālajā grozā. Visu iepirkšanās laiku Klientam ir iespēja pārskatīt sava groza saturu un kontrolēt pirkuma vērtību. Pie preces atrodama arī informācija par pieejamību vai paredzamo termiņu, kad prece kļūs pieejama. Pieņemot lēmumu par preces iegādi, lai noformētu pasūtījumu, Klients tiek pāradresēts uz veidlapu, kas ļauj pieslēgties, ievadot Lietotājvārdu un Paroli. 
4.1. Lai noformētu pasūtījumu, nepieciešams reģistrēties, izmantojot tīmekļa vietnē pieejamo reģistrācijas veidlapu. Reģistrācija ir nepieciešama, lai Pārdevējs varētu iegūt datus Pārdošanas Līguma sastādīšanai, atvieglojot un saīsinot turpmāko pasūtījumu iesniegšanas laiku, bez nepieciešamības katru reizi no jauna norādīt Klienta personas datus. Klients reģistrējas, norādot sekojošus datus: adrese, e-pasts un paroles izvēle.
4.2. Reģistrācijas laikā iespējams norādīt arī preces piegādes datus. Gadījumos, kad veidlapu aizpilda Patērētājs:
a. Vārds un uzvārds,
b. Dzīvesvietas adrese (iela, ēkas numurs, dzīvokļa numurs, pasta indekss, pilsēta, novads, valsts,
c. Tālruņa numurs
4.3. Patērētāja biežas prombūtnes gadījumos, iespējams norādīt papildu adresi preces saņemšanai (tā ir, piemēram, darba vietas adrese, norādot darba laiku). 
4.4. Ja reģistrācijas veidlapu aizpilda uzņēmējs, iegādātās preces piegādei jānorāda:
a. Uzņēmuma nosaukums,
b. Ndokļu maksātāja numurs (NIP),
c. Juridiskā adrese (iela, ēkas numurs, biroja numurs, pasta indekss, pilsēta, novads, valsts),
d. Kontaktpersonas vārds un uzvārds,
e. Tālruņa numurs.
4.5. Reģistrācijas laikā Klients iepazīstas ar Tiešsaistes Veikala Nolikumu un piekrīt savu personas datu apstrādei, kā tas izklāstīts un norādīts Nolikuma XI punktā. Reģistrācijas laikā Klientam ir iespēja piekrist tirdzniecības materiālu saņemšanai no Pārdevēja par Veikala piedāvājumiem, akcijām un konkursiem. 
5. Pēc reģistrācijas beigām uz Klienta norādīto e-pastu tiks nosūtīta aktivizācijas saite. Noklikšķinot uz aktivizācijas saites, tiek pabeigts Klienta reģistrācijas process un apstiprināta reģistrācijas veidlapā norādīto personas datu pareizība. Kopā ar aktivizācijas saiti, Klients pielikumā saņem šī Nolikuma dokumentu.
6. Pārdevējs var atteikties no Klienta reģistrācijas, ja ir radušies III un 11. punktā minētie apstākļi.
7. Lēmumu par reģistrācijas atteikumu Klientam ir tiesības apstrīdēt 14 dienu laikā, iesniedzot reklamāciju Nolikuma XIV punktā noteiktā kārtībā.
8. Pēc pasūtījuma saņemšanas, Veikals pārbauda, vai prece, kādu Klients vēlas iegādāties, ir pieejama noliktavā pasūtījumā norādītajā daudzumā. Ja prece ir pieejama, Veikals Klientam nosūta e-pastu ar pasūtījuma apstiprinājumu un līguma noslēgšanas apstiprinājumu, pieņemot pasūtījumu realizācijai, apstiprinot izvēlētā produkta specifikāciju, cenu un piegādes izmaksas, Klienta izvēlēto apmaksas veidu un iegādātās preces piegādes termiņu. Šajā brīdī tiek noslēgts Pārdošanas Līgums, pamatojoties uz pušu vienošanos un saturu, kas atbilst Veikala nosūtītā apstiprinājuma un Klienta noformētā pasūtījuma saturam. 
9. Gadījumā, ja Klienta pasūtījumā norādītā prece nav pieejama, Veikals par to informē Klientu, nosūtot e-pastu vai, pirkuma laikā, Klientam tīmekļa vietnē uzrādot atbilstošu paziņojumu, ka pasūtījumu nav iespējams realizēt, kā arī norādot laiku, kāds nepieciešams piegādes realizācijai vai piedāvājot citu, līdzīgu produktu vai ar citu specifikāciju - pāradresējot veikt pasūtījumu tīmekļa vietnē. Šādā gadījumā Klients pieņem lēmumu par realizācijas veidu (daļēja realizācija vai visa pasūtījuma anulēšana). Daļējas Līguma saistību izpildes gadījumā, ja, atbilstoši Klienta pasūtījumam, kāda no pasūtījuma pozīcijām nav pieejama, ar Klientu sazināsies Pārdevēja darbinieks, lai vienotos par Līguma izpildes nosacījumiem. Pasūtījums tiks realizēts bez iztrūkstošajām pozīcijām, ja Klients tam piekritīs. 
10. Izpārdošanas un akcijas preces ir pieejamas tik ilgi, kamēr prece ir noliktavā. Sakarā ar augstāk minēto preču ierobežoto daudzumu, pasūtījumi, kas noformēti pēc krājumu beigām, netiks realizēti, par ko Klientu telefoniski vai elektroniski informēs Pārdevēja darbinieks. Izmaiņas neietekmēs jau noslēgtos Pārdošanas Līgumus.  
VII PAKALPOJUMA REALIZĀCIJAS VEIDS, TERMIŅŠ UN PIEGĀDES IZMAKSAS 
1. Pie katra produkta ir norādīts paredzamais pasūtījuma realizācijas laiks, kas, atkarībā no preces pieejamības noliktavā, ir no 1 līdz 10 darba dienām. Visa pasūtījuma realizācijas termiņš tiek noteikts, ņemot vērā preci ar visgarāko realizācijas laiku.  
2. Sūtījumi tiek piegādāti uz pasūtījumā noradīto Klienta adresi, izmantojot UPS kurjerpasta 
Pasūtījumiem, kuru summa pārsniedz 430 PLN, piegāde ar UPS kurjerpastu Latvijas teritorijā tiek ierēķināta preces cenā.
Pasūtījumiem, kuru summa nepārsniedz 430 PLN, piegādes izmaksas Latvijas teritorijā ar kurjerpastu sastāda 22,19 PLN
3. Katram preces sūtījumam tiek pievienots pirkumu apliecinošs dokuments, atbilstoši Klienta vēlmēm, t.i., čeks vai faktūrrēķins. 
4. Kurjerpasta, kringle.pl partnera vai Pārdevēja darbinieka klātbūtnē Klientam ir tiesības pārbaudīt (ja piegāde notiek ar Pārdevēja transportu), vai piegādātā prece atbilst pasūtījumam un sastādīt atbilstošu protokolu, ja tiek atklātas Piegādes neatbilstības Pārdošanas Līgumam.
VIII ATLAIDES UN MAKSAS ATVIEGLOJUMI
Pastāvīgajiem Klientiem ir tiesības iegūt speciālas atlaides un maksas atvieglojumus, iegādājoties preci Tiešsaistes Veikalā. Atlaides un maksas atvieglojuma piešķiršanas noteikumi tiks publicēti tīmekļa vietnē. 
IX SAMAKSAS VEIDS UN TERMIŅŠ
Klientiem ir iespēja izvēlēties kādu no sekojošiem maksājuma veidiem:
1. Samaksa skaidrā naudā pēc preces saņemšanas, ja pasūtījuma vērtība bruto nepārsniedz 500 PLN (pieci simti Polijas zlotu).
2. Samaksa ar kredītkarti, izmantojot interneta maksājumu norēķinu sistēmu PayPal, pasūtījuma noformēšanas brīdī, ja pasūtījuma vērtība bruto nepārsniedz 4000 PLN (četri tūkstoši Polijas zlotu).
3. Samaksa ar naudas pārskaitījumu uz Pārdevēja norēķinu kontu (pasūtījums tiks realizēts pēc maksājuma saņemšanas), izmantojot interneta maksājumu norēķinu sistēmu PayPal.
4. Klientam ir iespēja izmantot atlaižu kuponu, ko saņēmis no Veikala vai citas personas, kas šādus kuponus iegādājusies saviem Klientiem.  
5. Nekavējoties, ne vēlāk kā 30 dienu laikā no Līguma noslēgšanas brīža, Pārdevējs nosūta preci Patērētājam, izmantojot pasūtījuma noformēšanas laikā izvēlētā operatora pakalpojumus. Lai prece tiktu izsniegta, Klientam nepieciešams veikt maksājumu par preci termiņā, kas nepārsniedz 15 dienas no Līguma noslēgšanas brīža. 
6. Gadījumā, ja Klients maksājumu nav veicis IX punkta 5. apakšpunktā norādītajā termiņā, prece tiks izsniegta pēc Patērētāja maksājuma saistību izpildes. 
X CENAS
1. Visas cenas Tiešsaistes Veikalā tiek norādītas Polijas zlotos ar bruto vērtību, kurā iekļauta PVN likme. Samaksa par preces piegādi ir norādīta VII punkta 2. apakšpunktā. Ja cenā nav iekļautas Piegādes izmaksas, saskaņā ar Nolikuma V punkta 2. apakšpunktu, tās tiek aprēķinātas atsevišķi un PVN rēķinā norādītas kā atsevišķa pozīcija.
2. Norādītās cenas ir spēkā pasūtījuma noformēšanas brīdī. 
3. Ievērojot X punkta 2. apakšpunkta noteikumus, Pārdevējs patur tiesības mainīt Tiešsaistes Veikalā pieejamo preču cenas, kā arī organizēt un atcelt visa veida akcijas un izpārdošanas. Veiktās izmaiņas nekādā veidā neietekmē jau noslēgtos pārdošanas Līgumus.
XI PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA
1. Lai iegādātos preces tiešsaistes veikalā, nepieciešams reģistrēties Tiešsaistes Veikala mājas lapā, ievadot reģistrācijai nepieciešamos datus, kā tas norādīts Nolikuma VI punkta 4.1. – 4.4. apakšpunktā, vienlaicīgi piekrītot personas datu apstrādei un apstiprinot Nolikuma noteikumus.
2. Tiešsaistes Veikala Klientu personas datu administrators ir Pārdevējs. Jebkurā brīdī Klientam ir tiesības piekļūt un labot savus personas datus. 
3. Personas datu administrators drīkst apstrādāt sekojošus datus, lai raksturotu, kādā veidā Klients izmanto elektroniski sniegtos pakalpojumus (ekspluatācijas dati):
a. Klientu identificējoši apzīmējumi,
b. apzīmējumi, kas identificē Klienta izmantoto telekomunikāciju tīklu vai elektroniskās sistēmas,
c.  informācija par katras elektroniski sniegto pakalpojumu izmantošanas reizes sākumu, beigām un apjomu,
d. informācija par pakalpojumu ņēmēja izmantotajiem elektroniskajiem pakalpojumiem.
4. Klienta datu norādīšana reģistrācijas laikā Tiešsaistes Veikalā ir brīvprātīga, un personai, kas sniedz datus, pienākas tiesības piekļūt, labot, dzēst un jebkurā laikā atcelt piekrišanu personas datu apstrādei komerciāla rakstura informācijas saņemšanai, kas tiek nosūtīta, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus. Klients var arī izvēlēties saņemt uz e-pastu informāciju par Veikala konkursiem un akcijām. Šādā gadījumā Klients piekrīt personas datu apstrādei, lai varētu saņemt iepriekš norādīto informāciju. Piekrišanu komerciāla rakstura informācijas nosūtīšanai, kas minēta iepriekšējā teikumā, jebkurā laikā iespējams atsaukt, atzīmējot atbilstošo opciju pēc pieslēgšanās Tiešsaistes Veikala mājas lapai, sadaļā: Tavi dati.
Reģistrācijas laikā norādītie Klienta personas dati tiek uzglabāti Pārdevēja serveros, kuru aizsardzība atbilst līguma par personas datu aizsardzību nosacījumiem un šī līguma sekundārajiem tiesību aktiem. Plašāka informācija pieejama Veikala mājas lapas sadaļā: Privātuma politika. 
5. Reģistrācijas laikā norādītos Klientu personas datus Pārdevējs var izmantot Klienta noformēto pasūtījumu realizācijai, tostarp, nododot preču piegādes kurjerpastam un elektronisko norēķinu nodrošināšanas sistēmām (ja šādu pasūtījuma realizācijas formu ir izvēlējies Klients), kā arī pārdošanas un Veikala Klientu reģistrācijai, kā arī ar esošajiem un nākamajiem pasūtījumu saistīto kontaktu un nodokļu saistību realizācijai.
6. Klientiem ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, lai tos labotu vai mainītu, pēc pieslēgšanās Veikala tiešsaistes servisam, izmantojot Lietotājvārdu un Paroli.
7. Personas datu administrators neizsniegs citā veidā, kā vien Veikala darbības mērķiem, piešķirtās atļaujas un paziņojumu ietvaros, informācju un Klienta personas datus trešajām personām bez juridiska pamatojuma, kas atļautu personas datu Administratoram veikt šādas darbības, un tiks pieliktas visas pūles, lai šī informācija tiktu attiecīgi aizsargāta, jo īpaši personas datu aizsardzības likumā paredzētajā kārtībā (vienots teksts OV/2002 Nr. 101, poz. 926 ar turpmākajiem grozījumiem) un atbilstoši likuma par pakalpojumu sniegšanu elektroniskā veidā (OV. Nr. 144, poz. 1204 ar turpmākajiem grozījumiem) noteikumiem.
8. Izmantojot tiesības dzēst personas datus no Veikala sistēmas, Klients tiek izreģistrēts, bet līgums lauzts.
9. Līdz ar Klienta Konta dzēšanu, personas datu Administrators neatgriezeniski izdzēsīs Klienta datus, tādējādi pārstājot veikt Klienta personas datu apstrādi. Personas datu Administrators patur tiesības, pēc konta dzēšanas, policijas un prokuratūras vajadzībām, saglabāt tādus datus kā Klienta pievienošanās laiku un IP adresi, kā arī datus, kas nepieciešami, lai norēķinātos par pakalpojumiem līdz to apmaksas brīdim. 
XII ATTEIKŠANĀS NO PĀRDOŠANAS LĪGUMA
1. Saskaņā ar Patērētāja tiesību aizsardzības (2014. gada 30. maijs) likumu (OV/2014, poz. 827) Patērētājam ir tiesības atteikties no Pārdošanas Līguma, bez iepriekšēja pamatojuma, 14 kalendāro dienu laikā no preces piegādes brīža. Termiņa saglabāšanai nepieciešams nosūtīt rakstisku paziņojumu pirms termiņa beigām. Pasūtījumu gadījumā, kuru summa pārsniedz 149 PLN, Patērētājam ir tiesības atteikties no Pārdošanas Līguma, nenorādot līguma laušanas iemeslus, 30 kalendāro dienu laikā no preces piegādes brīža.  
2. Patērētājam ir tiesības atteikties no līguma bez papildu izdevumiem, izņemot: 
papildu izdevumus, kas Patērētājām radušies saistībā ar preces piegādes veida izvēli, ja tas nav bijis Piegādātāja piedāvātais vienkāršākais un lētākais piegādes variants, kā arī
tiešos preces atpakaļ atdošanas izdevumus (preces nosūtīšanas izmaksas).
3. Atteikšanās no Līguma tiek realizēta, iesniedzot pieteikumu par atteikumu no līguma, kuru iespējams lejupielādēt
(XVI punkts ATTEIKŠANĀS NO LĪGUMA - VEIDLAPAS PARAUGS) Pārdevējs Patērētājam nekavējoties nosūta apstiprinājumu par gribas izteikuma saņemšanu, saistībā ar atteikšanos no Pārdošanas Līguma, uz Patērētāja norādīto e-pasta adresi.
4. Gadījumā, ja Patērētājs izmanto tiesības atteikties no līguma, Patērētāja pienākums ir nekavējoties atdot preci atpakaļ Pārdevējam, t.i., ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā, uz Veikala adresi. Patērētājam ir iespēja atdot preci, nododot to Pārdevēja pilnvarotai personai, ievērojot augstāk minēto termiņu. Termiņa ievērošanai nepieciešams nosūtīt preci līdz termiņa beigām.  
5. Pieteikuma par atteikumu gadījumā, Pārdevējs nekavējoties, ne vēlāk kā 14 dienu laikā no Patērētāja gribas izteikuma saņemšanas, atgriež atpakaļ Patērētāja veiktās apmaksas, kas tika veiktas tā līguma realizācijas ietvaros, no kura Patērētājs tagad ir atteicies. 
6. Pārdevējs atgriež veikto apmaksu tādā pašā veidā, kādā to saņēmis no Patērētāja.
7. Patērētājs tiešā veidā sedz preces atpakaļ atdošanas izmaksas (piegādes izmaksas), ievērojot, lai tiktu izvēlēts veids, kā piegādāt preci Pārdevējam nebojātā veidā.
8. Tiesības atteikties no Pārdošanas Līguma Patērētājam nepienākas, atsaucoties uz līgumiem:  
atsaucoties uz līgumiem:
par pakalpojumu sniegšanu, ja uzņēmējs ir pilnībā izpildījis pakalpojumu ar patērētāja iepriekšēju piekrišanu, kurš pirms pakalpojuma sniegšanas sākuma ticis informēts, ka pēc pakalpojuma sniegšanas tiek zaudētas tiesības atteikties no līguma; 
kuros cena vai atlīdzība ir atkarīga no svārstībām finanšu tirgū, kuras uzņēmējs nav spējīgs ietekmēt un kuras var rasties pirms atteikšanās termiņa;
kuros pakalpojumu sniegšanas priekšmets ir nesaliekama lieta, kas izgatavota, vadoties pēc patērētāja specifikas vai viņa individuālo vajadzību īstenošanai; 
kuros pakalpojumu sniegšanas priekšmets ir lieta, kas pakļauta ātriem bojājumiem vai ar īsu derīguma termiņu;
kuros pakalpojumu sniegšanas priekšmets ir lieta, kas tiek piegādāta aizzīmogotā iepakojumā, kuru pēc atvēršanas nav iespējams atdot atpakaļ, ņemot vērā veselības aizsardzību vai higiēniskus apsvērumus, ja iepakojums tiek atvērts pēc piegādes; 
kuros pakalpojuma sniegšanas priekšmets ir lietas, kas pēc piegādes, ņemot vērā to individuālo raksturu, tiek neatgriezeniski savienotas ar citām lietām; 
kuros pakalpojumu sniegšanas priekšmets ir alkoholiskie dzērieni, kuru cena tika noteikta pārdošanas līguma noslēgšanas brīdī, bet piegāde iespējama tikai pēc 30 dienām, līdz ar to vērtība ir atkarīga no tirgus svārstībām, kuras uzņēmējs nevar kontrolēt; 
kuros patērētājs pieprasījis, lai uzņēmējs ierastos un veiktu steidzīgu remontu vai apkopi; ja uzņēmējs papildu sniedz citus pasākumus, kuru izpildi ir pieprasījis patērētājs, vai piegādā citas lietas, kas nav rezerves daļas, kas nepieciešamas remonta vai apkopes veikšanai, tiesības atteikties no līguma pienākas patērētājam attiecībā uz papildu pakalpojumiem vai lietām; 
kuros pakalpojumu sniegšanas priekšmets ir skaņas vai vizuālie ieraksti vai datorprogrammas, kas tiek piegādāti aizzīmogotā iepakojumā, ja iepakojums ticis atvērts pēc piegādes; 
par laikrakstu, preses un žurnālu piegādi, neskaitot parakstīšanās līgumus;
noslēgts publiskas izsoles ceļā;
par pakalpojumu sniegšanu attiecībā uz izmitināšanu citos nolūkos nekā dzīvošana, mantu pārvadāšana, automašīnas noma, gastronomija, pakalpojumi saistībā ar atpūtu, izklaides pasākumiem, sporta vai kultūras notikumiem, ja līgumā ir minēta diena vai pakalpojuma sniegšanas periods;  
par digitāla satura piegādi, kas nav saglabāti datu nesējā, ja pakalpojuma sniegšana sākusies ar patērētāja piekrišanu pirms atteikšanās termiņa beigām, un ja uzņēmējs ir painformējis patērētāju par tiesību zaudēšanu atteikties no līguma. 
XIII PREČU APRAKSTI
Pārdevējs informē, ka Tiešsaistes Veikalā pieejamo preču apraksti ir aktuāli un atbilst faktiskajam preču stāvoklim. 
XIV REKLAMĀCIJAS
1. Ja iegādātajai precei tiek atklāti defekti, Klientam ir tiesības vērsties pie Pārdevēja ar reklamāciju, izmantojot Nolikuma I punktā norādītos saziņas līdzekļu, t.i., rakstiskā veidā uz Pārdevēja pasta adresi, elektroniski vai pa tālruni.
2. Klientam ir tiesības vērsties ar reklamāciju attiecībā gan uz pārdošanas līguma, gan līguma par pakalpojumu sniegšanu elektroniskā veidā izpildi. Atbildību reglamentē Civilkodeksa 556. un 556[1]. – 556[3]. punkts.
3. Reklamācijas pieteikumam jābūt iesniegtam, lai gan tā nav obligāta prasība reklamācijas izskatīšanai, uz salasāmi aizpildītas veidlapas, norādot:
vārdu un uzvārdu
pasūtījuma numuru
defekta aprakstu
pirkuma datumu
4. Nolikuma XIV punkta 3. apakšpunkta ievērošana atvieglos un nodrošinās efektīvāku sūdzības izskatīšanu.
5. Reklamāciju iespējams iesniegt elektroniski, nosūtot uz e-pastu: dystrybucja@lasecki.pl
6. Reklamācija tiks izskatīta 14 dienu laikā no iesniegšanas brīža.
XV BEIGU NOSACĪJUMI
1. Pārdevējs patur tiesības mainīt Nolikuma saturu, turklāt Nolikuma satura maiņa neietekmē pasūtījumus, kas noformēti pirms Nolikumā veiktajām izmaiņām. Nolikuma izmaiņas tiks publicētas Veikala mājas lapā, un stāsies spēkā 7 (septiņas) dienas pēc izmaiņu publicēšanas. Jaunā Nolikuma saturā tiks norādīts Nolikuma spēkā stāšanās datums. Par katrām Nolikuma izmaiņām reģistrētie Klienti tiks informēti arī elektroniskā veidā, ar tiesībām atteikties no līguma 14 dienu laikā. Nolikums stājas spēkā pēc līguma atteikšanās termiņa beigām. Pasūtījumiem, kas noformēti pirms jauno Nolikuma izmaiņu stāšanās spēkā, tiks pielietoti Nolikuma noteikumi, kas spēkā pasūtījuma noformēšanas brīdī.  
2. Ar Nolikumu nenoregulētajos jautājumos tiks piemērota Polijas likumdošana, jo īpaši Civilkodeksa noteikumi un Patērētāja tiesību aizsardzības likums (OV/2014, poz. 827).
3. To Klientu gadījumā, kuri nav patērētāji, netiks piemēroti Nolikuma XII punkta noteikumi "ATTEIKŠANĀS NO PĀRDOŠANAS LĪGUMA".
Kringle.pl - Juridiskie nosacījumi
4.1. Visas tiesības, attiecībā uz Lapas http://kringle.pl saturu, tostarp, teksts un grafiskie elementi, informācijas mehānismi, izvietojums un citi Lapas elementi, ir aizsargātas.
4.2. Lapā ievietotā satura izmantošana un lietošana nenozīmē, ka lietotājam ir tiesības uz tā elementiem.
4.3. Lapas elementus drīkst izmantot tikai atļautajā izmantošanas nolūkā, ko nosaka Regulas (1994. gada 4. februāris) noteikumi par autortiesībām un ar tām saistītās tiesības (OV. Nr. 24, poz. 83 ar turpmākajiem grozījumiem), Regula (2001. gada 27. jūlijs) par datubāzes aizsardzību (OV. Nr. 128 poz. 1402) un Regula (1993. gada 16. aprīlis) par negodīgas konkurences apkarošanu (OV. 93.47.211 ar turpmākajiem grozījumiem).
4.4. Aizliegts pilnībā vai daļēji kopēt vai modificēt Lapas saturu jebkāda veida mērķu īstenošanai, jo īpaši komerciāla rakstura vajadzībām, bez iepriekšējas rakstiskas Lasecki i spółka Sp. z o.o. atļaujas.
5. Klienti jebkurā laikā var piekļūt Nolikumam, izmantojot norādi Servisa galvenās lapas kājenē, kā arī Lejupielādēt un izdrukāt Nolikumu http://Kringle.pl/regulamin.php. Svarīgu Pārdošanas Līguma nolēmumu saglabāšana, aizsardzība, pieejamība un apstiprināšana Patērētājam tiks nosūtīti uz norādīto e-pastu un pievienota preces sūtījumam kopā ar čeku vai PVN rēķinu.
6. Pārdevējs paredz iespēju atrisināt radušos strīdus pārrunu ceļā pirms mediācijas procedūras uzsākšanas vai pirms Patērētāja tiesību advokāta iesaistīšanas.
7. Ja nav iespējams nonākt pie vienošanās 2. punktā noteiktā kārtībā, strīdi tiks izšķirti Pārdevēja jurisdikcijas tiesā. Iepriekšējais teikums nav piemērojams attiecībā uz Patērētāja puses strīdiem. 
XV LĪGUMA ATTEIKUMA TIESĪBU VEIDLAPAS PARAUGS
(aizpildiet un nosūtiet tikai tad, ja vēlaties atteikties no līguma)
Adresāts [šajā vietā uzņēmējam nepieciešams ierakstīt uzņēmēja nosaukumu, pilnu pasta adresi un, ja pieejami, faksa numuru un e-pasta adresi]
Ar šo ES/Mēs(*) informēju/informējam(*), ka vēlos/vēlamies atteikties no sekojošu lietu(*) pārdošanas līguma, sekojošu lietu(*) piegādes līguma, sekojošu lietu(*)/sekojošu pakalpojumu izpildes(*) līguma
Līguma noslēgšanas(*)/saņemšanas(*) datums
Patērētāja/-u vārds un uzvārds
Patērētāja/-u adrese
Patērētāja/-u paraksts (ja veidlapa tiek nosūtīta pa pastu)
Datums
(*) Nevajadzīgo nosvītrot.
Šeit var ievadīt lapas kājenes parauga tekstu vai ievietot grafisko failu. Rediģēšanu var veikt administrācijas panelī, dodoties uz: Konfigurācija --> Teksti servisā --> "Kājene lapas apakšā" (id: 5).